Dokumenti

Dokumenti zajednice izdani su u suglasju sa univerzalnim principima ispisanim u “Objavi slobode i suvereniteta živog čovjeka”. Smisao dokumenata jest predstavljanje prema pravnom sistemu tj. agentima sistema, jer na žalost sistem prepoznaje samo dokumente/papire. Dokumenti zajednice služe isključivo kao dokaz o upisu u evidenciju živog čovjeka ili njegove imovine/svojine koja samim činom više niie dio svijeta legaliteta i nije podložna ijednom zakonu napisanom od bilo kojeg čovjeka ili još niže kakve institucije. Izvod iz evidencije jest dokaz o tome. Kako će ove dokumente svaki živi čovjek koristiti i da li će ih koristiti na njemu je samom i snosi u potpunosti svu odgovornost za njihovo (ne) korištenje.