Pravna osoba

U Republici Hrvatskoj ne postoje ljudi već samo osobe. Ako ste čovjek onda formalno pravno niti ne spadate u Sustav nazvan RH. Nužno je razlikovati termine jer se tu krije prevara. Bog kada je kreirao svijet kreirao je i čovjeka, nije kreirao osobu. Stoga ja sam čovjek, a osoba mogu biti samo ako želim ili ne biti ako ne želim. Pravna osoba ili pravno lice je izmišljena osoba, registrirana kod države u svrhu odbacivanja odgovornosti sa žive individue ili žive osobe ili živog lica. To je prava istina.

Pravne osobe su na primjer vlada, država, gradovi, humanitarne organizacije, policija, porezna uprava, firme, poduzeća ili preduzeća, tvrtke, offshore kompanije, fundacije i klubovi, crkve i mogu da postoje u raznim drugim oblicima.

Da bi se odgovornost vlade, države, grada, policije, porezne uprave, smanjila onda kada njeni službenici čine kriminal prema građanima, oni se koriste pojmom pravno lice ili pravna osoba jer žele da odbace odgovornost sa pojedinca počinioca zločina na cjelokupnost ili na jedan običan papir ili izmišljotinu pravne osobe ili pravnog lica.

Građanima je to pravo odbacivanja odgovornosti omogućeno samo onda kada registriraju neku firmu ili organizaciju, tako da imaju “ograničenu odgovornost”. Osnivanjem firme mogu se zaštititi individue, žive osobe, od kriminala i odbacivanja i prebacivanja odgovornosti od strane državnih “pravnih lica”.

Šta je fizičko lice? Što je fizička osoba?

Fizičko lice je živa osoba, koja diše i koja ima sva ljudska prava života i sloboda. To je čovjek.

U poslovnom smislu fizičko je lice neko ko posluje u svoje ime i za svoj račun, obavlja poslove u svoje ime, posjeduje, ženi se, udaje se, kupuje, prodaje, zapošljava se, to je osoba koja tokom svog života sve poslove obavlja u svoje vlastito i lično ime.

Nešto kasnije na ovoj stranici ćemo Vam pokazati i dokazati da je fizičko lice isto tako pravno lice, ali u svrhu jednostavnosti i svakodnevne prakse, fizičko lice je živa osoba koja obavlja poslove u svoje ime i za svoj račun.

Uzmite u obzir da svako fizičko lice ima određena prava i obaveze pred zakonom. Obratićemo pažnju da fizičko lice ima prava posjedovanja, pravo kupovine i prodaje svoje imovine, pravo poklanjanja i primanja poklona i slična prava u vezi imovine.

Šta je pravno lice? Što je pravna osoba?

Pitanja se postavljaju kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

  • Šta je pravno lice?
  • Što je pravna osoba?

Pravno lice ili pravna osoba je zakonom zamišljena osoba, koja slično kao i fizičko lice, ima određena prava i obaveze pred zakonom.

Pravna osoba – kako najlakše razumjeti šta je pravna osoba ili pravno lice?

Najlakše će biti ako zamislite jednu žutu kovertu po imenu “ABC INVEST”.

Ta žuta koverta po imenu “ABC INVEST” je pravna osoba, jer je zakonom odobreno da ta žuta koverta ima praktično ista prava i slične obaveze kao i fizička živa osoba, ljudsko biće.

To u praksi znači, da ta žuta koverta “ABC INVEST” smije da posjeduje nekretnine, novac, pokretnosti, vozila, plovila, zlato, akcije, dionice, udjele, preduzeća, poduzeća, tvrtke, firme i sve što smije da posjeduje i jedna živa fizička osoba, ljudsko biće. Dalje, to u praksi znači da ta žuta koverta “ABC INVEST” smije da prodaje bilo kakve nekretnine i da ta pravna osoba smije da tuži pred sudom bilo koju drugu osobu i može da bude tužena.

“ABC INVEST” definitivno nije fizička osoba, jer ne diše, ne gleda, nema osjećaje i nije ljudsko biće. To je jedna koverta u kojoj stoji sve što je važno po pitanju te pravne osobe, na primjer, njena prava mogu da budu zapisana u toj koverti i njena imovina i njeni poslovi.

Pravna osoba nije živa osoba.

Kako pravna osoba, ako nije živa, posluje i upravlja svojom imovinom?

Pravnu osobu “ABC INVEST”, pošto je obična koverta, mora neka živa osoba da kontroliše. Prema tome ta pravna osoba može da ima svoje vlasnike ili svoje rukovodioce, direktore, članove upravnog odbora, koje su sve fizičke osobe i koje imaju prava zastupanja te pravne osobe “ABC INVEST”.

Pravna osoba je fiktivna živa osoba.

Važna osobina pravne osobe je da je imovina pravne osobe odvojena od imovine fizičkih lica koja upravljaju tom pravnom osobom ili je posjeduju.

Imovina fizičkih lica koja posjeduju pravnu osobu je posebna imovina, odvojena od pravne osobe.

Prema tome, fizička lica, vlasnici ili direktori, mogu da posluju sa tom pravnom osobom, kao da je to jedna živa osoba sa kojom bi poslovali.

Na primjer mogu da prodaju svoje vozilo toj neživoj, fiktivnoj osobi “ABC INVEST”, koja svoja prava ima po zakonu. Mogu da budu zaposleni kod te osobe “ABC INVEST”.

Pravna osoba “ABC INVEST”, ako je društvo sa ograničenom odgovornošću, mogla bi da izgubi svu svoju imovinu ili da ima previše dugova nego što može da plati, ali uprkos tome da fizičke osobe, njeni vlasnici nemaju odgovornost za plaćanje tih dugova pravne osobe.

Za napredne mislioce – država tretira fizičku osobu kao pravnu osobu

Još jedna zanimljivost: čak i kod fizičke osobe, država interno i u pozadini smatra da je fizička osoba pravno lice iako nema ograničenu odgovornost. To se može vidjeti po tome da na ličnim kartama i u pasošima ime osobe piše velikim slovima. To nije bez razloga. Samo par država u svijetu pišu ime i prezime u dokumentima sa malim slovima, prvo slovo veliko, onako kako je napisano u rodnom listu i kako bi trebalo.

To je zato, što za državu, postoji jedan “registar” fizičkih lica, kad se neko rodi, tamo se registruje, kad neko umre, tamo se registruje i slično.

Ali, da je fizička osoba u pravilu isto pravno lice, pokazuje se tako, što kada stvarna živa osoba nije na licu mjesta, država može da napravi presudu toj fizičkoj osobi u odsustvu, ali u stvari pravi presudu tom pravnom licu. Recimo Marko Marković je živa osoba, ali ima ujedno registrovanu pravnu osobu “MARKO MARKOVIĆ” koju direktno zastupa i predstavlja. Kad osoba premine, za državu nije preminula ako se to ne pokaže dokumentima. To su činjenice koje pokazuju da država čak i fizičke osobe tretira kao pravna lica, jer u istoriji prava nije moguće na sudu pokrenuti postupak između pravnog lica i žive osobe, samo između dva pravna lica. Zato će u dokumentima neke sudske tužbe uvijek prezime ili ime i prezime biti napisano velikim slovima.

Da je fizička osoba pravna osoba, to se vidi i po tome, da živa osoba bez “certifikata pravne osobe”, bez osobne iskaznice, lične karte, ne može da sudjeluje na sudu, ne može da posjeduje, da bude upisan u bilo kakve registre i da obavlja bilo kakve poslove.

Kao investitori i biznismeni koji djeluju u više teritorija, imamo osobno, vrlo jasno iskustvo, da u ustanovama, vladinim institucijama, bankama i u pravnim odijeljenjima raznih organizacija – često dolazi do pogrešne klasifikacije pravne osobe ili fizičke osobe.

Ovde pričamo o prostorima bivše Jugoslavije koji je naslijedio jednu dozu komunističkog tretiranja osoba, ali ujedno i jednu veću dozu prikrivenog fašističkog režima. Na osnovu nasljedstva iz komunizma sa prikrivenim fašizmom, dobili smo danas nekoliko država kao Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, koje u svojim zakonima još uvijek imaju prikriveni fašističko-komunistički sistem.

Tako u tim državama, posebno u Srbiji i u Bosni, praktično i ne postoje “pravna lica” ili “pravne osobe”, već postoji privid pravne osobe, jer su zakoni tako strogo napravljeni da niti vlasnici niti direktori imaju stvarnu ograničenu odgovornost. Mogu biti uvijek progonjeni, što nije slučaj u inostranstvu.

U EU državama ili u S.A.D. ili u Australiji i mnogim drugim naprednim, civilizovanim državama, postoje pravna lica ili pravne osobe, raznih vrsta. Društva sa ograničenom odgovornošću, fondacije, akcionarska ili dionička društva i slična. Sasvim je uobičajeno da se novac iz imovine pravne osobe koristi u privatne svrhe. Takva transakcija se upisuje u knjigovodstvo. U Srbiji, Bosni i Hrvatskoj to ni blizu nije tako.

Vlasnici i direktori se diskriminiraju, prate, forsiraju na fiktivne pravne poslove, bez obzira ako su preduzetnici, obrtnici, poduzetnici ili direktori nekog društva sa ograničenom odgovornošću.

Sistem funkcionira otprilike ovako: ljudi su dioničari, njihovi rodni listovi su certifikati dionica, sastanak dioničara je popis stanovništva, temeljni kapital su porezi koji se uplaćuju cijeli život, izabrani menadžeri ili direktori su političari, država je kompanija. Političari umjesto da daju građanima profite, novac, oni stalno traže temeljni kapital, troše na svoje poslove, pa opet traže temeljni kapital. U ime građana, zadužuju i Vaše i moje unuke i praunuke koje nećemo moći doživjeti, povećavjau poreze. Imate SVA PRAVA da izađete iz sistema i da se branite na sve moguće načine, jer niste dužni da budete dioničar propalog društva.

Vi možete da negirate i tražite brisanje fizičke osobe na primjer. Principi prava su takvi, da država kao pravna osoba, može da tuži SAMO pravne osobe. Zato su SVE fizičke osobe u pravilu PRAVNE OSOBE, koje zastupaju građani, sa kompletnom odgovornosti. Ali, vi niste dužni pristati na ugovor sa državom da zastupate pravnu osobu koja ima slično ime kao vaše.

Znači BOŠKO BUHA se piše velikim slovima. Vi kao živa osoba imate negdje rodni list, Vaše ime i prezime se piše samo prvim velikim slovom, ali osobna iskaznica, putovnica, tu se sve piše VELIKIM SLOVIMA, što dokazuje da je to ime naziv pravne osobe koja se naziva “fizička osoba”.

Fizička osoba nije živa osoba. Fizička osoba je upisana u državu, ima certifikat (rodni list recimo). Osobna iskaznica je punomoć zastupanja te fizičke osobe. Vi možete da otkažete sve punomoći toj fizičkoj osobi i da tražite gašenje.